Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

6e zeildag Lemmer

08-08-2014
Daguitslag A-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Jonge Jasper Froukje Osinga-Meijer Franeker Skûtsje Jonge Jasper 0.9 0
2 De Jonge Jan Jelle Talsma Warten Skûtsje De Jonge Jan 2 0
3 Emanuel Merijn Olsthoorn Lemmer Skûtsje Emanuel 3 0
4 It Doarp Eastermar Geale Tadema Eastermar Skûtsje It Doarp Eastermar 4 0
5 Lytse Lies Tony Brundel Gaastmeer Skûtsje Lytse Lies 5 0
6 Wylde Wytse Sikke Heerschop Rotterdam Skûtsje Wylde Wytse 6 0
7 Eelkje II Jeroen de Vos Heeg Skûtsje Eelkje II 7 0
8 Drie Gebroeders Arend Wisse de Boer Gorredijk Skûtsje Drie Gebroeders 8 0
9 Goede Verwachting (WdV) Walter de Vries Sloten Skûtsje Goede Verwachting 9 0
10 Raerder Roek Michiel Kalsbeek Raerd Skûtsje Raerder Roek 10 0
11 Grytsje Obes Romke de Jong Koudum Skûtsje Grytsje Obes 11 0
12 Opsjitter Willem Ulbesz Zwaga Langweer Skûtsje Opsjitter 12 0
13 De Zes Gebroeders Klaas Kuperus Makkum De Zes Gebroeders 13 0
14 Jonge Rein Erik Jonker Wytgaard Skûtsje Jonge Rein 14 0
15 Frisia Robert de Jong Lemmer Skûtsje Frisia 17 0
16 Striidber Siebo Zijsling IJlst Skûtsje Striidber 17 0
Daguitslag a-klein naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Avontuur Sietse Broersma Heeg Skûtsje Avontuur 0.9 0
2 Stad Harlingen Sikke Tichelaar Harlingen Skûtsje Stad Harlingen 2 0
3 Engelina Smeltekop Johan van der Meulen Earnewâld Skûtsje Engelina Smeltekop 3 0
4 Nieuwe Zorg André Wiersma Earnewâld Skûtsje Nieuwe Zorg 4 0
5 Eemlander Ruud Schaap Eemnes Eemlander 5 0
6 Twa Famkes Pieter Jansma Drachten Skûtsje Twa Famkes 6 0
7 Elisabeth Daan van der Meer Sneek Skûtsje Elisabeth 7 0
8 Hoop op Zegen (EB) Eelke Boersma Leeuwarden Skûtsje Hoop op Zegen 8 0
9 Noarderling Barry Hofman Stavoren Skûtsje Noarderling 9 0
10 Welvaart Tsjibbe van der Veer Elahuizen Welvaart 10 0
11 Lutgerdina Smeltekop Michiel Adema Huizen Skûtsje Lutgerdina Smeltekop 11 0
12 Lytse Earnewâldster Sjoerd Kleinhuis Earnewâld Skûtsje Lytse Earnewâldster 12 0
13 Rust na Arbeid Martin Brühl Woerden Skûtsje Rust na Arbeid 13 0
14 Nooit Volmaakt (JvdVjr) Jochem van der Vaart jr Lemmer Skûtsje Nooit Volmaakt 14 0
15 Doeke van Martena Rutger Boonstra Sneek Skûtsje Doeke van Martena 15 0
16 It Abbegeaster Skûtsje Henk Frankena Abbega It Abbegeaster Skûtsje 16 0
17 Hoop Doet Leven Koos van Drunen Nij Beets Skûtsje Hoop Doet Leven 18 0
Daguitslag B-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 It Swarte Wief Jaap Hofstee Tynje Skûtsje It Swarte Wief 0.9 0
2 Grutte Pier Lucas Bouma Jorwert Skûtsje Grutte Pier 2 0
3 Lonneke Jilles Bandstra Stavoren Skûtsje Lonneke 3 0
4 Singelier Wietse Bandstra Stavoren Skûtsje Singelier 4 0
5 De Lege Wâlden Willem Prins Terherne Skûtsje De Lege Wâlden 5 0
6 Hoop op Zegen (PdK) Paul de Koe Heerenveen Skûtsje Hoop op Zegen 6 0
7 Stêd Sleat Hilbrand de Vries Sloten Skûtsje Stêd Sleat 7 0
8 Gerrit Ynze Ulbe Zwaga Koufurderrige Skûtsje Gerrit Ynze 8 0
9 De Eenvoud Remy de Boer Harlingen Skûtsje De Eenvoud 9 0
10 Drie Gebroeders Freddy van der Heide Grou Skûtsje Drie Gebroeders 10 0
11 Twee Gebroeders Jan Overwijk Top & Twel Skûtsje Twee Gebroeders 11 0
12 Sinnekening Jan Sipko van der Veen Leeuwarden Skûtsje Sinnekening 11 0
13 Verwisseling Bas Krom Yndyk Skûtsje Verwisseling 12 0
14 Hoop op Zegen (WL) Wybe Leenstra Gaastmeer Skûtsje Hoop op Zegen 13 0
15 De Verandering Sint Bekkema Boornbergum Skûtsje De Verandering 14 0
16 Ulbe Zwaga Kees Hermsen Sloten Skûtsje Ulbe Zwaga 17 0
Daguitslag C-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Ut en Thús Floriaan Zwart Hilversum Skûtsje Ut en Thús 0.9 0
2 Nooit Volmaakt (CR) Cees Riezebos Hindeloopen Skûtsje Nooit Volmaakt 2 0
3 Woeste Ånne Wytse Heerschop De Meern Woeste Ånne 3 0
4 Jonge Blom Ron Syperda Heeg Jonge Blom 4 0
5 Gerrit de Vries Gerrit de Vries Sneek Skûtsje Gerrit de Vries 5 0
6 Oant Moarn Anne Wil Boterman Galamadammen Skûtsje Oant Moarn 6 0
7 Galamadammen Michael Boxum Galamadammen Skûtsje Galamadammen 7 0
8 Harmonie Floris Bottema Bolsward Skûtsje Harmonie 8 0
9 Goede Verwachting (BvdV) Bouke van der Vaart Lemmer Skûtsje Goede Verwachting 9 0
10 De Yde Noortje Goedhart Mantgum Skûtsje De Yde 15 0
11 Oude Zeug Koos Lamme Koudum Skûtsje Oude Zeug 15 0
12 Wâldwiif Tim Roosgeurius Kootstertille Skûtsje Wâldwiif 15 0
13 Ora et Labora Sape van der Meulen Boornzwaag Skûtsje Ora et Labora 15 0
14 Zeldenrust Arnold Veenema Sneek Skûtsje Zeldenrust 15 0