Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

6e zeildag Lemmer

09-08-2013
Daguitslag A-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Striidber Siebo Zijsling IJlst Skûtsje Striidber 0.9 0
2 Lytse Lies Tony Brundel Gaastmeer Skûtsje Lytse Lies 2 0
3 De Jonge Jan Jelle Talsma Warten Skûtsje De Jonge Jan 3 0
4 Wylde Wytse Sikke Heerschop Rotterdam Skûtsje Wylde Wytse 4 0
5 Raerder Roek Michiel Kalsbeek Raerd Skûtsje Raerder Roek 5 0
6 Goede Verwachting (WdV) Walter de Vries Sloten Skûtsje Goede Verwachting 6 0
7 Grytsje Obes Romke de Jong Koudum Skûtsje Grytsje Obes 7 0
8 It Doarp Eastermar Geale Tadema Eastermar Skûtsje It Doarp Eastermar 8 0
9 Eelkje II Jeroen de Vos Amsterdam Skûtsje Eelkje II 9 0
10 Ut en Thús Henk Regts Nij Beets Skûtsje Ut en Thús 10 0
11 Drie Gebroeders Freddy van der Heide Grou Skûtsje Drie Gebroeders 11 0
12 Frisia Robert de Jong Lemmer Skûtsje Frisia 12 0
13 Singelier Wietse Bandstra Stavoren Skûtsje Singelier 13 0
14 Jonge Rein Erik Jonker Wytgaard Skûtsje Jonge Rein 14 0
15 Zeldenrust Kees van der Kooij Woudsend Skûtsje Zeldenrust 15 0
16 De Twee Gebroeders Arend Wisse de Boer Sneek Skûtsje De Twee Gebroeders 17 0
Daguitslag a-klein naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Engelina Smeltekop Johan van der Meulen Buitenpost Skûtsje Engelina Smeltekop 0.9 0
2 Avontuur Sietse Broersma Heeg Skûtsje Avontuur 2 0
3 Nieuwe Zorg André Wiersma Earnewâld Skûtsje Nieuwe Zorg 3 0
4 Twa Famkes Pieter Jansma Drachten Skûtsje Twa Famkes 4 0
5 Lytse Earnewâldster Sjoerd Kleinhuis Earnewâld Skûtsje Lytse Earnewâldster 5 0
6 Trije Doarpen Ron Sijperda Oudega (W) Skûtsje Trije Doarpen 6 0
7 Hoop op Welvaart Arnold Veenema Sneek Skûtsje Hoop op Welvaart 7 0
8 Elisabeth Niek Verhoeff Amsterdam Skûtsje Elisabeth 8 0
9 Rust na Arbeid Jeroen Weijts Houten Skûtsje Rust na Arbeid 9 0
10 Hoop en Vertrouwen Tsjibbe van der Veer Elahuizen Skûtsje Hoop en Vertrouwen 10 0
11 Doeke van Martena Rutger Boonstra Sneek Skûtsje Doeke van Martena 11 0
12 Noarderling Barry Hofman Stavoren Skûtsje Noarderling 12 0
13 Nooit Volmaakt (JvdVjr) Jochem van der Vaart jr Lemmer Skûtsje Nooit Volmaakt 13 0
14 Hoop Doet Leven Koos van Drunen Nij Beets Skûtsje Hoop Doet Leven 17 0
15 Hoop op Zegen (EB) Eelke Boersma Grou Skûtsje Hoop op Zegen 17 0
16 Stad Harlingen Sikke Tichelaar Harlingen Skûtsje Stad Harlingen 17 0
Daguitslag B-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 De Zes Gebroeders Klaas Kuperus Makkum De Zes Gebroeders 0.9 0
2 De Lege Wâlden Willem Prins Terherne Skûtsje De Lege Wâlden 2 0
3 Opsjitter Willem Ulbesz Zwaga Langweer Skûtsje Opsjitter 3 0
4 Hoop op Zegen (PdK) Paul de Koe Heerenveen Skûtsje Hoop op Zegen 4 0
5 Jonge Jasper Froukje Meijer Franeker Skûtsje Jonge Jasper 5 0
6 De Eenvoud Remy de Boer Harlingen Skûtsje De Eenvoud 6 0
7 Ulbe Zwaga Kees Hermsen Amsterdam Skûtsje Ulbe Zwaga 7 0
8 De Verandering Sint Bekkema Boornbergum Skûtsje De Verandering 8 0
9 Harmonie Floris Bottema Bolsward Skûtsje Harmonie 9 0
10 Stêd Sleat Hilbrand de Vries Sloten Skûtsje Stêd Sleat 10 0
11 Emanuel Merijn Olsthoorn Lemmer Skûtsje Emanuel 11 0
12 Hoop op Zegen (WL) Wiebe Leenstra Gaastmeer Skûtsje Hoop op Zegen 12 0
13 Lonneke Jilles Bandstra Stavoren Skûtsje Lonneke 13 0
14 Twee Gebroeders Jan Overwijk Oppenhuizen Skûtsje Twee Gebroeders 14 0
15 Goede Verwachting (BvdV) Bouke van der Vaart Lemmer Skûtsje Goede Verwachting 15 0
16 Gerrit Ynze Koos Lamme Koudum Skûtsje Gerrit Ynze 16 0
Daguitslag C-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 It Swarte Wief Jaap Hofstee Tynje Skûtsje It Swarte Wief 0.9 0
2 Oude Zeug Ulbe Rienksz Zwaga Vegelingsoord Skûtsje Oude Zeug 2 0
3 Grutte Pier Lucas Bouma Sneek Skûtsje Grutte Pier 3 0
4 Verwisseling Bas Krom Yndyk Skûtsje Verwisseling 4 0
5 Nooit Volmaakt (CR) Cees Riezebos Hindeloopen Skûtsje Nooit Volmaakt 5 0
6 Sinnekening Jan Sipko van der Veen Leeuwarden Skûtsje Sinnekening 6 0
7 Gerrit de Vries Gerrit de Vries Sneek Skûtsje Gerrit de Vries 7 0
8 De Yde Noortje Goedhart Mantgum Skûtsje De Yde 8 0
9 Galamadammen Michael Boxum Koudum Skûtsje Galamadammen 9 0
10 Oant Moarn Anne Wil Boterman Akkrum Skûtsje Oant Moarn 10 0
11 It Abbegeaster Skûtsje Henk Frankena Abbega It Abbegeaster Skûtsje 11 0
12 Swan fan Donia Jitske Visser Hempens Skûtsje Swan fan Donia 12 0
13 Wâldwiif Tim Roosgeurius Kootstertille Skûtsje Wâldwiif 14 0